Планирането на канализационна мрежа за даден град или село има няколко особености.
Една от тях е, че фекалните и дъждовни води трябва да се събират и да се насочват към приемника по възможно най-кратък маршрут. В определени зони по трасето трябва да се изграждат ревизионни шахти, като оттам се наблюдава работата на канализацията и се прави отпушване за района на столицата. Добре е канализационните щрангове да се разположат според релефа на района.
kanalizacionna-sistemaНе е възможно една канализационна система да се замисли, без да се отчетат големината на селището, локализацията на зоната за филтриране на водите и още някои характеристики. При по-стръмни пространства, ако поставените там канали също са силно полегати, почти няма проблеми със запушвания за района на София, стига, разбира се, да не е разбита тръбата. Ето на какво трябва да се обърне внимание при изграждане на канализацията:
На вариациите в темпото на отделните дялове в системата, като се разгледат различните видове канали;
Канализационната мрежа трябва да стартира от зоните с най-изразен наклон, като там се включи и изграждане на специална шахта за контрол, а преминаването към главните канали да става от по-слабо наклонените места;
Канализационните колектори не трябва да се строят на терени с внезапни колебания в наклона, за да може да са функционални по-дълго време;
Една канализационна мрежа обикновено се изгражда по няколко начина:
Каналите се присъединяват към колектора под прав ъгъл. Това осигурява възможно най-пряк маршрут на тръбите до главния канал;
Същият като първия вариант, с тази разлика, че тук главния канал е паралелен на приемника от всяка страна;
Главните канали са положени успоредно един спрямо друг, както и спрямо приемника. Този тип мрежа е чудесна, когато маршрута до приемника е с голям наклон;
Съобразно характеристиките на обособените в селището територии се избира някой от вариантите за канализация;
При всеки един от видовете канализационни мрежи е много важно да има добре изградени ревизионни шахти.